Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. n. med. Jan Walewski
Dyrektor:
1)  ustala plany działalności Instytutu;
2)  realizuje politykę kadrową;
3)  zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych,  zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;
4)  odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
5)  reprezentuje Instytut;
6)  tworzy szkoły doktorskie;
7) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresów działania Rady Naukowej;
8) po zaopiniowaniu przez Radę Naukową ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.


Rada Naukowa
Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
Zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych oraz statut Instytutu.

Zastępca Dyrektora - Dyrektor Oddziału w Gliwicach
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski

Dyrektor Oddziału w Gliwicach działa w granicach umocowania.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Małgorzata Redes
Data publikacji:06.10.2004 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Redes
Data aktualizacji:03.01.2020 13:31