Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

Z uwzględnieniem przepisów art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz.1127, z późn. zm.) ustala się następującą opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,30 zł,
  • jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 9,00 zł,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 1,80 zł.

Opłaty, o której mowa powyżej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie, przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku albo na informatycznym nośniku danych, 
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1.

Użyte określenia oznaczają:

wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej; 
odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;
kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu);
wydruk – odbitkę uzyskaną na komputerowym urządzeniu wyjściowym typu drukarka lub ploter, lub też pochodzącą z faksu; 
informatyczny nośnik danych – urządzenie służące do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej (np. płyta CD, DVD, pamięć USB).

Z uwzględnieniem przepisów art. 32b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) kopia dokumentacji medycznej dotycząca diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego stanowiąca załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego wydawana jest nieodpłatnie świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
Podmiot udostępniający informację:Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
Informację opublikował:Bożena Borzęcka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.11.2014 10:03